Allmänna villkor

2020-03-01

Inledning
Allmänna villkor när Kund (nedan kallad ”Kunden”) anlitar HTAB Bemanning (nedan kallad ”Leverantören”) för konsultuppdrag. Avtalet syftar till att upprätthålla ett tryggt och fungerande samarbete mellan parterna. Såväl gällande bemanning som rekrytering. Utöver detta förbinder sig Leverantören att följa Kundens övriga policy(s).

§ 1 Uppdragsbeskrivning
Bemanning med konsult gällande lastbilstransporter.

§ 2 Arbetstid och omfattning
Arbetstiden förläggs normalt dagtid på helgfria vardagar om 8 tim per dag. Arbetstiden påbörjas och avslutas där bilen är stationerad.

§ 3 Arvode
Arvodet baseras per arbetad timme. Minimidebitering per arbetat pass är åtta (8) timmar om inget annat är överenskommit i särskilt samarbetsavtal. Arvodet utgår enligt bilaga A.
Standard prislista är A.

§ 4 Betalningsvillkor och fakturering
Leverantören fakturerar Kunden för konsultens arbetade och godkända tid senast varannan vecka. Anpassat tidsunderlag bifogas. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Efter förfallodatum debiteras en dröjsmålsränta om 11%. Vid upprepad utebliven betalning ansöker Leverantören om betalningsföreläggande. Alla priser är angivna exklusive moms.

§ 5 Arbetskläder
Utsänd konsult är klädd med varselkläder, handskar och skyddsskor. Kräver Kunden att konsulten skall ha något särskilt i skydds- eller klädväg ansvarar Kunden för att konsulten utrustas enligt de kraven.

§ 6 Utbildning
Leverantören ansvarar för att rätt personliga utbildningar och behörigheter så som körkort, YKB och digitalt förarkort finns. Kunden står för kurser och andra intyg som behövs för att tillgodose tredje parts krav.

§ 7 Färskrivardata
Konsulten och/eller Leverantören överlämnar nödvändiga färdskrivardata till, och på begäran, av Kunden.

§ 8 Försäkring
Leverantörens konsult är försäkrad till, under och från arbetet genom Leverantörens försäkring. Skada på fordon regleras med Kundens fordonsförsäkring. Vid skador orsakade av slarv eller i sådan mängd att kostnaden inte är rimlig kan Kunden ersättas med upp till 20% av ett prisbasbelopp.

§ 9 Anställa konsult/kandidat
Om Kunden vill överta anställning av Leverantörens kandidat, som Kunden kommit i kontakt med genom Leverantören, kan detta ske tidigast efter 1056 timmars inhyrning av kontrakterad konsult. Detta gäller i sex (6) månader efter Kundens sista kontakt med kandidaten. Om Kunden vill överta anställningen på kontrakterad konsult, ska Kunden meddela Leverantören med minst en (1) månads skriftlig varsel innan övergång. Kandidaten tillhör Leverantören även om kandidaten har sökt annan tjänst hos Kunden, och/eller finns med i Kundens databas sedan tidigare. Om Kunden anställer konsult/kandidat tidigare än 1056 timmars inhyrning och utom Leverantörens vetskap debiteras Kunden tre (3) månadslöner av nämnda konsult/kandidat.

§ 10 Ersättning av konsult
I de fall Kunden vill ersätta konsulten baserat på att konsultens kunskaper inte överensstämmer med uppdragsbeskrivningen, gör Leverantören en ny sökning utan tilläggskostnad. Antalet inhyrda timmar innan Kunden kan anställa den nya konsulten, räknas då om från ersättningskonsultens första timme.

§ 11 Giltighet
Detta avtal gäller från och med 2020-03-01 och tillsvidare vid alla konsultuppdrag om inget annat avtalats i särskilt samarbetsavtal.